Typy matrik

Dělení dle stáří

 • ŽIVÉ“ = jedná se o matriční knihy, které obsahují záznamy mladší 100 let (týká se matrik narozených) nebo 75 let (v případě matrik oddaných a zemřelých) – aktuálně se nachází v oddělení „Matrik“ na úřadech obcí s rozšířenou působností.
  Možnost nahlédnutí do příslušného matričního záznamu, se řídilo do konce roku 2013 zákonem č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení. Z důvodu změn vzniklých s platností nového Občanského zákoníku, došlo s účinností od 1. ledna 2014 i k novelizaci původního zákona o matrikách, jménu a příjmení. Nově se matriční knihy a další s nimi spojené záležitosti řídí dle zákona č. 312/2013 Sb. – zákonně ošetřen zápis a přístup k nahlížení do matričních knih u osob z registrovaných partnerství a u osob postupujících změnu pohlaví + VELEDŮLEŽITÝ §25b:

  • Matriční úřad vydá fyzické osobě matriční doklad nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí.
  • Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad povolí nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí.“.
 • MRTVÉ“ (=NEŽIVÉ) = jsou takové matriky, na něž se již nevztahuje zákonná časová lhůta, a měly by být nyní deponovány v oblastních archivech po České republice. Je třeba ale brát v úvahu, že předávání do oblastních archivů neprobíhá každý rok, kdy se již z matrik stanou „mrtvými“. Proto neočekávejte, že se v SOA a MZA nachází již všechny matriky narozených z celé ČR, jež byly vedeny, a zapisovalo se do nich do konce roku 1915. To samé platí pro všechny matriky oddaných a zemřelých starší 75 let!
  Tzv. „neživé matriky“ a další písemný materiál jsou dnes uloženy ve státních oblastních archivech dle bývalých krajů zřízených v roce 1960.

Dělení dle typu

 • Civilní matriky
  • S postupnou sekularizací naší společnosti (=zesvětštěním, odnáboženstvením) došlo v rámci Rakousko-Uherska k zákonnému zavedení stavu „bez vyznání“. V podstatě se jednalo o odpadnutí od křesťanské víry. K tomu posloužil zákon z roku 1868. To vedlo z hlediska úřední evidence takových jedinců k založení civilních matrik, jenž se vedly od roku 1870 a na starosti jejich vedení měly okresní úřady.
  • hromadně se k tomuto stavu a „přestupu“ začali lidé hlásit po vzniku samostatného Československa, kdy vzniklo i více správnı́ch úřadů , které je vedly
 • Vojenské matriky
  • Vedení vojenských matrik bylo oficiálně nařízeno vojenským duchovním v roce 1768. Roku 1816 se vojenské matriky dočkaly úprav – byl pro ně stanoven zvláštní formulář. Originály těchto matrik se dnes nacházejí částečně v Praze, Trnavě a ve Vídni. Kompletní kopie pak v rakouské metropoli.
  • ty, co zůstaly uloženy v Praze, jsou zdigitalizovány a po 1. červnu 2014 by se měly objevit v digitální knihovně VÚA v Praze + zdigitalizovány byly také archivní inventáře Vojenského ústředního archivu + pokračuje práce na zpřístupnění dalších různých databází skrze internetové stránky archivu – www.vuapraha.cz
  • www.vuapraha.cz/Pages/DatabazeVHA/DatabazeLegionaru.aspx – Databáze Legionářů, Databáze padlých za 2. světové války a Databáze příslušníků československých vojenských jednotek v zahraničí za 2. sv. války
 • Stavovské matriky
  • vedeny mezi léty 1939-1945
 • Německé civilní a vojenské matriky
  • vedeny mezi léty 1939-1945
 • Církevní matriky
  • evangelické
   • do této kategorie spadají nejstarší dochované matriky na našem území – vedli je němečtí luteráni („jáchymovské“)
   • po vydání tolerančního patentu roku 1781 mohli vést evangelíci záznamy o příslušnících své náboženské obce, ale pouze pro soukromou potřebu
   • pastoři měli původně zasílat veškeré záznamy o provedených úkonech katolickému faráři
   • roku 1782 bylo určeno, že dokud nemají evangelické obce svého pastora, může jejich úkony vykonávat i katolický farář
   • přestože u katolických matrik platilo, že byly úředním dokumentem už od roku 1784; evangeličtí pastoři získali toto oprávnění vést matriky s platností úředních knih až v roce 1829
   • Zároveň do roku 1849 vedli pro evangelíky matriky i katoličtí faráři, kterým evangeličtí pastoři museli posílat opisy
  • židovské
   • zdigitalizovány a přístupny skrze badatelnu Národního archivu na adrese: www.badatelna.eu/fond/1073
   • roku 1783 došlo k zavedení rodných matrik pro židovské dívky
   • roku 1784 rabínům nařízeno vedení rodných, oddacích a úmrtních matrik stejně jako u katolíků , ale bez veřejné platnosti (=nebyly úředními knihami)
   • další důležité nařízení vyšlo roku 1788 – bylo nařízeno vést židovské matriky německy
   • teprve roku 1868 nabyly židovské matriky práva veřejných úředních knih, do té doby vedli „židovské kontrolní matriky“ katoličtí kněží
  • katolické
   • pro české území je možno rozdělit vedení katolických matrik do 3. období:
    • cca pol. 17. století – do roku 1784 – zásadní vliv římskokatolické církve – matriční knihy sloužily čistě k zápisu církevních úkonů v dané farnosti; typické bylo vedenı́ tzv. „Matrica tripartita“, kdy se do jedné knihy zapisovaly křty (popřípadě i narození), svatby i pohřby s tím, že obsah a uspořádání mělo vycházet z tzv. „římského rituálu“ (=vzor zápisů do matričních knih)
     zápis do knih mohl provádět jak farář, tak i kantor, správce kůru či kostelník
     již koncem vlády Marie Terezie se začínají objevovat první státní zásahy do vedení knih – viz zavedení čísel popisných v roce 1770, respektive 1771
    • 1784 – 1949 – matriční knihy začínají být i úředním veřejným dokumentem – stále více se projevují zásahy státu do jejich vedení a formy zápisů (zápisy z matrik využívány pro státní účely – k sestavování seznamů hospodářských, vojenských, evidenčních a dalších)
     došlo v rámci různých patentů k rozdělení knih dle typu záznamu a zároveň i k zavedení jednotlivých knih pro samostatné obce ve farnostech + prováděny jak církevní kontroly zápisů (zejména ze strany vikářů), tak i státní + zavedeny indexy k matrikám
     DŮLEŽITÉ! Prosazování státních patentů a například zapisování do nalinkovaných formulářů v matrikách samozřejmě naráželo na řadu problémů + ze zápisů mizí řada zajímavých přípisků farářů
    • po roce 1949 – matriční agenda zcela zestátněna + přenesena do rukou matričních oddělení pověřených obcí a měst

Zdroj: PDF – Josef David – Po stopách našich předků