Dělení dle stáří

 • ŽIVÉ“ = jedná se o matriční knihy, které obsahují záznamy mladší 100 let (týká se matrik narozených) nebo 75 let (v případě matrik oddaných a zemřelých) – aktuálně se nachází v oddělení „Matrik“ na úřadech obcí s rozšířenou působností.
  Možnost nahlédnutí do příslušného matričního záznamu, se řídilo do konce roku 2013 zákonem č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení. Z důvodu změn vzniklých s platností nového Občanského zákoníku, došlo s účinností od 1. ledna 2014 i k novelizaci původního zákona o matrikách, jménu a příjmení. Nově se matriční knihy a další s nimi spojené záležitosti řídí dle zákona č. 312/2013 Sb. – zákonně ošetřen zápis a přístup k nahlížení do matričních knih u osob z registrovaných partnerství a u osob postupujících změnu pohlaví + VELEDŮLEŽITÝ §25b:

  • Matriční úřad vydá fyzické osobě matriční doklad nebo povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí.
  • Matriční úřad, úřad s rozšířenou působností nebo krajský úřad povolí nahlédnout do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 a činit výpisy z nich v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí.“.
 • MRTVÉ“ (=NEŽIVÉ) = jsou takové matriky, na něž se již nevztahuje zákonná časová lhůta, a měly by být nyní deponovány v oblastních archivech po České republice. Je třeba ale brát v úvahu, že předávání do oblastních archivů neprobíhá každý rok, kdy se již z matrik stanou „mrtvými“. Proto neočekávejte, že se v SOA a MZA nachází již všechny matriky narozených z celé ČR, jež byly vedeny, a zapisovalo se do nich do konce roku 1915. To samé platí pro všechny matriky oddaných a zemřelých starší 75 let!
  Tzv. „neživé matriky“ a další písemný materiál jsou dnes uloženy ve státních oblastních archivech dle bývalých krajů zřízených v roce 1960.

Pokračovat ve čtení

První pokusy

 • Starověk – Egypt, Řecko, Řím (hlavně byl zájem o počty narozených a zemřelých dětí především z daňových nebo vojenských účelů)
 • Mimoevropské země – Japonsko – poč. 8. stol. registrace narozených a zemřelých (v některých částech) – není známo, zda civilní či církevní, pravidelný budhistický registr až od roku 1653
 • Konec 14. stol. – povinná registrace sňatků i rozvodů v oblasti Jordánska
 • Křesťanské oblasti – počátky vedení matrik se patrně shodují se zaváděním farní organizace. Zásadní obrat – v 16. stol., na jehož počátku stála registrace v německých městech – např. Augsburg. Mezníkem se stal tridentský koncil (probíhal v letech 1545 – 1563), který nařídil jejich vedení (katolické matriky).

Pokračovat ve čtení

Proto, abych mohl začít zpracovávat od stolu Vás rodokmen potřebuji od Vás základní rodinná data:

 • obce z níchž pochází Vaše rodiny,
 • významné rodinné události
 • základní známý rodokmen (do úrovně prarodičů až pra-prarodičů)
  • všechny osoby u kterých budu začínat s pátráním musí být z přelomu 19. a 20. století (okolo roku 1900)
  • musí být známo místo jejich narození (obec)
  • je dobré znát přibližně rok narození

Proto si pro začátek pátrání připravte alespoň na papíře sepsané osoby, od kterých budu moci začít pátrat, nebo v případě zájmu, zadejte známou část rodokmenu do mé aplikace rodokmen.zikl.cz a já na tento rodokmen návážu získanými údaji.

Pokud bude chtít pokračovat s prací v aplikaci, stačí se v aplikaci zaregistrovat prostřednictvím formuláře a začít tvořit.

Co nemohu zaručit:

 • obec, nebo matrika nebude digitalizovaná, pak pátrání od stolu není možné a já zde končím
 • obec nebo matrika nemá pro dané období záznamy (např. vlivem živelné katastrofy), pak zde končíme všichni

Budu se těšit.

Honza Zikl
E-mail: jan.zikl (zav) gmail.com

*výběr nejzákladnějších

 • Generace (nebo ekv. Pokolení) = tímto slovem označujeme pokrevní osoby žijící přibližně ve stejném časovém obdobı́
 • Probant (nebo ekv. Střen) = osoba, od níž se odvíjí vývod nebo rozrod – velmi často jím bývá sám genealog nebo zadavatel genealogického bádání
 • Rodokmen = představuje dohledání všech předků v linii výchozí osoba (= probant) – otec – děd – praděd – prapraděd a dále směrem do minulosti
 • Rozrod = bývá poměrně složitým a mnohdy až nepřehledným diagramem, ve kterém uvidíme, nebo bychom mohli vidět všechny potomky pocházející od společného prapředka, od společného manželského páru. Rozrod mívá dvě hlavní varianty, jednu, kdy sledujeme potomky synů a druhou, kdy sledujeme jak potomky synů , tak dcer. Druhá varianta tedy bude o mnoho obšírnější a pro hledání náročnější.
 • Vývod = zahrnuje všechny předky výchozí osoby (= probanta), tj. její rodiče, prarodiče, rodiče prarodičů a tak dále. Při vytváření vývodu se postupuje zpět do minulosti po všech jeho liniích, a to jak mužských, tak i ženských. Vývod bývá v současnosti často zobrazován v podobě stromu, kdy je výchozí osoba umístěna v jeho kořenech a její předci se od ní rozvíjejí do koruny.

Zdroj: PDF – Josef David – Po stopách našich předků